Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Specustawa drogowa a wywłaszczenie nieruchomości
Pewien podmiot wniósł skargę na bezczynność wójta w sprawie wniosku o zapewnienie dostępu do działek poprzez wykonanie zjazdu. Zdaniem skarżącego wójt, na potrzeby przebudowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w pewnej wsi, z rażącym naruszeniem prawa dokonał podziału działek skarżącego, stosując tzw. specustawę drogową (ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Skarżący podniósł, iż dokonano wywłaszczenia jego nieruchomości i zlikwidowano dotychczasowe zjazdy z drogi przez wieś. Wskutek częściowego przejęcia terenu pod realizację inwestycji drogowej zmieniły się również uwarunkowania obsługi komunikacyjnej pozostałej części wywłaszczonej działki. Wójt gminy pozbawił zatem skarżącego własności tej części nieruchomości, przy której znajdowały się zjazdy z drogi, a jednocześnie w projekcie przebudowy nie zapewnił nowych. W miejscu, gdzie przed wywłaszczeniem były zjazdy, wybudowano chodnik i przejście dla pieszych.

Wójt zaniedbał swoje obowiązki?

Skarżący podkreślił, że wnioskował o wykonanie zjazdów z drogi gminnej do swoich działek. Natomiast wójt do dnia złożenia skargi nie rozpoznał wniosku. Tym samym, zdaniem skarżącego, organ naruszył art. 35 § 3 k.p.a., a także art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zgodnie z którym budowa zjazdu lub odmowa budowy zjazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził bezczynność wójta oraz uznał, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, ponadto zobowiązał wójta gminy do rozpoznania wniosku skarżącego w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt organów. Organ złożył skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Wójt wskazał na wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisu art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) i wniósł o przekazanie zagadnienia prawnego składowi siedmiu sędziów, który miał rozstrzygnąć:

a) czy techniczne niewykonanie przez gminę zjazdów z działki drogowej, która w dacie złożenia wniosku przez skarżącego nie miała statusu drogi publicznej, wymaga wydania decyzji administracyjnej o odmowie wykonania zjazdu oraz

b) czy techniczne niewykonanie zjazdu przez gminę wymaga wydania decyzji administracyjnej o odmowie wykonania zjazdu?

Racja po stronie wójta?

Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do przekazania zagadnienia prawnego składowi siedmiu sędziów w zakresie wypowiedzenia się na postawione przez organ pytania, gdyż podziela stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 5 lipca 2016 r., sygn. I OSK 2334/14, jak również w wiążącym w niniejszej sprawie postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października 2018 r., sygn. akt I OSK 3167/18, zgodnie z którymi: Na podstawie prawnej (art. 29 ust. 2 u.d.p.) zarządca drogi – w przypadku budowy lub przebudowy drogi – może zbudować lub przebudować zjazdy dotychczas istniejące – w formie czynności, bądź odmówić budowy lub przebudowy – w formie decyzji.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 sierpnia 2019 r. I OSK 974/19

Krzysztof Janowski, radca prawny, Kancelaria Janowski Markiewicz

19.11.2019


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2020 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron