Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia organów administracyjnych

Ponowne wszczęcie postępowania w tej samej sprawie?
Nie można wszcząć postępowania w tej samej rozstrzygniętej sprawie, nawet jeśli skutek nie został osiągnięty. Jeśli działka jest zalewana pomimo poprawienia stanu wodnego, trzeba sięgnąć do starej decyzji i ją kwestionować. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 czerwca 2016 r.

Po rozpatrzeniu wniosku burmistrz w drodze postanowienia odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany stosunków wodnych dokonanych na działce zainteresowanego, przez wody opadowe napływające z drogi wojewódzkiej. W uzasadnieniu organ podniósł, że tożsamy wniosek zainteresowany złożył już w dniu 11 marca 2011 r. We wniosku tym wskazano, że po wykonaniu przebudowy drogi wojewódzkiej całość wód opadowych z tej drogi wypływa na działkę, We wniosku podniesiono, iż prace związane z remontem przedmiotowej drogi zostały wykonane nieprawidłowo, bez uwzględnienia nachylenia drogi, nie zadbano również o wykonanie stosownej kanalizacji deszczowej tj. min. o wykonanie rowów odprowadzających wody opadowe.

Wówczas burmistrz, działając zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany stosunków wodnych dokonanych na działce. W związku z twierdzeniem wnioskodawcy, że przyczyną zmiany stanu wód jest zmiana parametrów drogi – w wyniku czego wody opadowe kierowane są w stronę jego posesji – organ wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z prośbą o udzielenie wyjaśnień, czy w związku z realizacją zamierzenia budowlanego, jakim był remont ulicy, stwierdzono odstępstwa w wykonanych pracach budowlanych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, zmianę parametrów drogi w stosunku do stanu poprzedniego (sprzed remontu), bądź zniszczenie części nawierzchni asfaltowej na wysokości posesji (mogącej mieć istotny wpływ na właściwe warunki korzystania z niej). W odpowiedzi na przedmiotowe pismo Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazał, m.in., iż wszczął i prowadzi obecnie postępowanie administracyjne w sprawie robót budowlanych wykonanych bez wymaganego prawem zgłoszenia, na podstawie którego będzie można ustalić, czy w wyniku zrealizowanych robót budowlanych nastąpiła zmiana parametrów drogi w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego (sprzed remontu). Decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nałożono na Zarząd Dróg Wojewódzkich obowiązek m.in. wykonania ekspertyzy technicznej dotyczącej robót budowlanych polegających na przebudowie chodników i wykonania nawierzchni drogi wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem, czy i jak zmieniły się parametry drogi w porównaniu ze stanem istniejącym przed wykonaniem przedmiotowych robót; oceny zgodności wykonanych robót budowlanych z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w szczególności w zakresie sposobu odwodnienia drogi. Taka weryfikacja ma związek ze skargą zainteresowanego, iż po remoncie drogi i wybudowaniu chodnika, po prawej stronie drogi działka jest zalewana nawet przy niewielkich opadach deszczu. Burmistrz A. uznał, że w toku niniejszego postępowania administracyjnego zaistniała konieczność wyjaśnienia zagadnienia wstępnego. Mając na uwadze powyższe, wydał postanowienie, którym zawiesił prowadzone postępowanie. Następnie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. decyzją nałożył na Zarząd Dróg Wojewódzkich obowiązek wykonania określonych robót budowlanych.

Po prawie 2 latach Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że wykonał prace, do których był zobowiązany. Burmistrz wydał więc decyzję o odmowie nakazania przywrócenia poprzedniego stanu gruntu bądź wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, skoro wykonane roboty sprawiły, że działka przestała być zalewana. Problem polegał na tym, że zdaniem zainteresowanego działka wciąż jest zalewana, a wykonane roboty wcale tego faktu nie zmieniły. W związku z tym wniósł wniosek o ponowne wydanie decyzji o przywrócenie drogi do stanu pierwotnego. Burmistrz odmówił wszczęcia postępowania z uwagi na to, że Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał badania, z których wynika, iż teren nie powinien być zalewany. Samorządowe kolegium odwoławcze również odmówiło, argumentując, że nowy wniosek dotyczy tych samych stron postępowania oraz tego samego stanu prawnego, więc wszczęcie postępowania jest niedopuszczalne.

Zainteresowany wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, żądając aby wszczęto postępowanie. Sąd orzekł, że nie jest to możliwe ze względu na przepisy procedury. Jest to bowiem wniosek złożony w tej samej sprawie, a ona została już rozstrzygnięta decyzją ostateczną, w związku z tym to ona powinna być zakwestionowana w trybie nadzwyczajnym.

sygnatura akt: II SA/Kr 508/16

12.10.2016


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron